Leveringsvoorwaarden Emergency Training Partners, Arnhem

artikel 1 - Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Emergency Training Partners, hierna te noemen 'ETP'. gevestigd te Arnhem, Lovinklaan 1,

6821 HX, betreffende deelname aan of opdracht tot het houden van trainingen, leergangen en alle andere vormen van opleiding, dan wel tot advisering daaromtrent in de ruimste zin des woords, hierna te noemen 'training'. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door ETP.

artikel 2 - Totstandkoming van de overeenkomst
De overeenkomst tussen ETP en de deelnemer of opdrachtgever komt, bij inzending aan ETP (per post, fax of e-mail) van het daartoe bestemde, door de deelnemer of opdrachtgever ondertekende overeenkomst, tot stand, door de door ETP en de opdrachtgever getekende schriftelijke bevestiging van de aanmelding of opdracht of door schriftelijke bevestiging door ETP aan de opdrachtgever van diens telefonische aanmelding of opdracht.

artikel 3 - Annulering door de opdrachtgever bij incompany training
De opdrachtgever heeft het recht om de opdracht voor een incompany training schriftelijk per aangetekende brief te annuleren. Bij annulering tot 6 weken voor aanvang van een training is de opdrachtgever verplicht tot betaling van annuleringskosten van 20% van het voor de opdracht overeengekomen bedrag. Bij annulering van 6 tot 2 weken voor aanvang van een training is de opdrachtgever verplicht tot betaling van annuleringskosten van 50% van het voor de opdracht overeengekomen bedrag. Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van de training is de opdrachtgever verplicht het volledige voor de opdracht overeengekomen bedrag als annuleringskosten te betalen. Voor de beoordeling van de annuleringstermijn wordt uitgegaan van de datum van het poststempel. In geval de opdrachtgever, na aanvang van de training, de training tussentijds beŽindigt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling. Ingeval een deelnemer de training tussentijds beŽindigt of anderszins niet aan deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling.

artikel 4 - Annulering c.q. wijziging door ETP
ETP heeft het recht zonder opgave van redenen een training opdracht/ deelnemer te annuleren in welk geval de opdrachtgever/deelnemer recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan ETP betaalde bedrag. ETP is te allen tijde gerechtigd de datum, het aanvangstijdstip, de tijden en de locatie van een training te wijzigen. Indien ETP tot het oordeel komt dat van de opdrachtgever / deelnemer in redelijkheid niet kan worden gevergd de training onder de gewijzigde voorwaarden bij te wonen, kan ETP besluiten tot al dan niet gedeeltelijke terugbetaling van het voor de opdracht overeengekomen bedrag. Het staat ETP te allen tijde vrij de inhoud en opzet van het programma van een training te wijzigen en de trainers en het trainingsmateriaal te vervangen, zonder dat de opdrachtgever / deelnemer daardoor enige aanspraak op schadevergoeding heeft. ETP zal de opdrachtgever / deelnemer zo spoedig mogelijk in kennis te stellen van enige wijziging als hierboven bedoeld.

artikel 5 - Deelname verplaatsen
De deelnemer heeft het recht om tot 4 weken voor aanvang van de training de deelname kosteloos te verplaatsen naar een andere, uiterlijk zes maanden later gelegen, cursusdatum, indien die datum beschikbaar is. Dit geldt echter niet voor incompany trainingen. Bij een éénmalige verplaatsing binnen 4 weken tot 1 week voor aanvang van de training is de deelnemer een toeslag verschuldigd van 50% over de prijs van de training en het bijbehorende horeca-arrangement. Voor iedere volgende verplaatsing is de deelnemer verplicht 100% van het trainingsbedrag en bijbehorende horeca-arrangement te betalen. Bij verplaatsing binnen 1 week voor aanvang van de training is de deelnemer verplicht het gehele trainingsbedrag en bijbehorende horeca-arrangement te betalen.

artikel 6 - Privacy
Alle persoonsgegevens die in het kader van de overeenkomst met de opdrachtgever / deelnemer worden verkregen worden strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving behandeld.

artikel 7 - Uitsluiting
ETP heeft het recht zonder opgave van redenen een deelnemer voor de aanvang van de training van deelname uit te sluiten, in welk geval de deelnemer recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan ETP betaalde bedrag. ETP behoudt zich het recht voor om een deelnemer, die meer dan 30 minuten te laat komt, de toegang tot de training te weigeren, indien dit naar het oordeel van ETP een verstorende invloed heeft op de trainingsactiviteiten, in welk geval de deelnemer geen recht heeft op enige terugbetaling. ETP behoudt zich het recht voor om een deelnemer die zich misdraagt van de training te verwijderen indien de misdraging naar het oordeel van ETP een verstorende invloed heeft op de trainingsactiviteiten, in welk geval de deelnemer geen recht heeft op enige terugbetaling.

artikel 8 - Prijzen
Prijzen zijn vermeld op de website http://www.etpartners.nl/ bij het item cursusaanbod. Deze prijzen zijn bindend, tenzij bij schriftelijke overeenkomst als bedoeld in artikel 2 een andere prijs is overeengekomen. ETP heeft het recht zijn prijzen te allen tijde te wijzigen, met dien verstande dat na bevestiging van een opdracht / training de op dat moment geldende of overeengekomen prijs zal blijven gelden, tenzij de training wordt geannuleerd en naar een latere datum wordt verschoven, in welk geval de ten tijde van de nieuwe bevestiging geldende prijs van toepassing zal zijn. Genoemde prijzen luiden in Euro's en zijn exclusief 19% BTW.

artikel 9 - Aansprakelijkheid
ETP verplicht zich de trainingen naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Indien de training namens ETP door een derde wordt verzorgd, aanvaardt ETP slechts aansprakelijkheid voor die derde voor een handelen of nalaten van die derde tijdens de training zelf, onverminderd het in dit artikel bepaalde omtrent beperking van aansprakelijkheid van ETP.. ETP aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van enig handelen of nalaten op grond van de van of via ETP verkregen informatie, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van ETP De eventuele aansprakelijkheid van ETP is per gebeurtenis steeds beperkt tot ten hoogste het door de opdrachtgever / deelnemer aan ETP voor de training verschuldigde bedrag, waarbij een reeks van gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis. In geen geval is ETP aansprakelijk voor indirecte c.q. gevolgschade, zoals bijvoorbeeld gederfde inkomsten.

artikel 10 - Vertrouwelijkheid
ETP zal ten aanzien van het gebruik van voor de training verstrekte of ter kennis gekomen informatie die zorgvuldigheid betrachten, die redelijkerwijs kan worden gevraagd.

artikel 11 - Klachtenprocedure
ETP doet er alles aan om de kwaliteit van haar trainingen te waarborgen. Mocht de opdrachtgever / deelnemer desondanks ten aanzien van de kwaliteit opmerkingen hebben, dan kan deze zich hieromtrent schriftelijk richten tot ETP.

artikel 12 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op de rechtsverhouding tussen ETP en de opdrachtgever / deelnemer is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem.Verstuur dit artikel naar een kennis  Artikel uitprinten?