Basisopleiding Bedrijfshulpverlener (BHV)


Arbo-wet 2007

De risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) blijft het uitgangspunt om te bepalen welke deskundige bijstand op het gebied van BHV nodig is. Werkgevers moeten zorgen voor goede Arbeidsomstandigheden (artikel 3 Arbo-wet) en zijn op grond van dat artikel verplicht te zorgen voor deskundige bijstand op het gebied van BHV (artikel 15 Arbo-wet). De werkgever moet zich laten bijstaan door aangewezen bedrijfshulp- verleners. Bedrijfshulpverleners dienen te beschikken over een zodanige opleiding en uitrusting dat zij hun taken naar behoren kunnen vervullen.

De deskundige bijstand van bedrijfshulpverleners

 • het verlenen van Eerste Hulp;
 • het beperken en bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen;
 • het alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf.
 • Het aantal benodigde BHV-ers hangt samen met de aard, grootte, ligging en activiteiten van de onderneming. Daarnaast is het aantal aanwezige werknemers en derden een belangrijk criterium.
 • Bedrijfshulpverleners moeten een opleiding krijgen. Werkgevers zijn verplicht het opleidingsniveau op peil te houden, zodat zij in noodsituaties adequaat kunnen optreden.

DOEL

Na de cursus kan de cursist adequaat optreden bij:

 • een ongeval of een slachtoffer met stoornissen in de vitale functies;
 • een beginnende brand;
 • het alarmeren en evacueren van personen;
 • het onderhouden van verbindingen met hulpverleningsorganisaties.

CURSUSINHOUD

De basisopleiding bedrijfshulpverlening is gesplitst in twee onderdelen: het eerste hulp deel en het brandweertechnische deel. Het omvat vier taakgebieden: eerste hulp, beperking en bestrijding van een beginnende brand, ontruiming en communicatie. Per taakgebied worden de volgende onderdelen behandeld:

Eerste hulp

 • herkenning van een gevaarlijke situatie en het nemen van de juiste maatregelen ten behoeve van de veiligheid van de BHV' er en het slachtoffer;
 • het verplaatsen van een slachtoffer in noodsituaties;
 • het nagaan wat er met het slachtoffer is gebeurt;
 • geruststellen van een slachtoffer;
 • zorgen voor deskundige hulp;
 • het verlenen van eerste hulp

Het bestrijden en beperken van een beginnende brand

 • beperking en bestrijding van een beginnende brand;
 • gebruik van veiligheidsvoorzieningen;
 • belangrijke functies van de brandpreventieve maatregelen en voorzieningen;
 • het toepassen van een branddriehoek;
 • de ontwikkeling van een brand.

Ontruiming

 • de begeleiding van een ontruiming;
 • het gebruik van de veiligheidsmiddelen;
 • het ontruimingsplan;
 • de vluchtroute;
 • toepassingsmogelijkheden van vluchtmiddelen.

Communicatie

 • de melding van een ongeval of brand;
 • de bedrijfsinterne communicatie;
 • relevante informatie voor de hulpverleningsdiensten en andere diensten;
 • hanteren van communicatiemiddelen.

Naast deze verplichte onderdelen wordt specifiek naar potentiële risico's binnen uw bedrijf gekeken;Zo bieden wij de opleidingen speciaal gemaakt voor de zorg, primair onderwijs, horeca, bedrijfsleven.

WERKWIJZE

In deze opleiding zal de theorie door middel van een PowerPoint presentaties gegeven worden. Er vinden veel praktijkoefeningen plaats. Het eerste hulp deel met behulp van oefenfantomen en/of het gebruik van "lotus” slachtoffers. Bij het brandweertechnische deel zullen ook simulators gebruikt worden om zo realistisch mogelijk te kunnen oefenen.

LESDUUR / LOCATIE

De totale cursus duurt 16 uur. Levensreddend handelen 8 uur. Brandbestrijding en ontruiming 8 uur. Deze cursus kan zowel "incompany” (bij voorkeur) als op nader af te spreken locatie gegeven worden. In overleg stellen we cursusdata en locatie vast.

GROEPSGROOTTE

Om voldoende individuele aandacht te kunnen geven bedraagt het aantal cursisten tussen de 10 en 15 personen.

EXAMINERING EN CERTIFICERING

Elk deel van de opleiding (eerste hulp en brandbestrijding &ontruiming) wordt afzon- derlijk afgesloten met een examen. Beide examens bestaan uit een theoretisch en een praktijkdeel. De theorie-examens omvatten 30 meerkeuzevragen. Voor het praktijkdeel moet de kandidaat tijdens de opleiding een aantal verrichtingen op de juiste manier uitvoeren. Voor een diploma BHV moeten alle onderdelen met een voldoende zijn afgesloten en wordt een certificaat afgegeven. Is alleen het eerste hulp deel of het brandbestrijdingsdeel met voldoende resultaat afgesloten, dan ontvangt de cursist een certificaat voor dat onderdeel. Om het certificaat geldig te houden is een jaarlijkse herhaling noodzakelijk.

EVALUATIE

De cursus wordt zowel mondeling als schriftelijk met de cursisten geëvalueerd. Een verslag wordt naar de opdrachtgever opgestuurd.

AANVULLENDE INFORMATIE

Het is mogelijk de opleiding AED te implementeren binnen deze cursus. Inschrijving is ook per cursusonderdeel mogelijk. Vrijstelling voor het eerste hulpdeel is mogelijk als de cursist in het bezit is van een geldig EHBO-diploma met reanimatie aantekening.

Kosten op aanvraag

Direct contact bel 026 - 4423233 of ga naar de contact paginaVerstuur dit artikel naar een kennis  Artikel uitprinten?